Garantievoorwaarden

 1. U dient minstens eenmaal per jaar uw gebit te laten controleren/onderhouden bij M3 Mondzorg. Het onderhoud wordt met de tandarts overlegd en dient te worden opgevolgd. Bij het nalaten van de controle vervalt de garantie en is M3 Mondzorg niet aansprakelijk voor schade welke de patiënt mogelijk lijdt.
   
 2. U dient de mondhygiëne adviezen nauwgezet op te volgen, dit ter beoordeling van de behandelaar.
   
 3. Derden mogen geen wijzigingen in het behandeld deel van het gebit hebben aangebracht.
   
 4. U dient de nota voor het werkstuk waar garantie op geclaimd wordt volledig betaald te hebben.
   
 5. De garantie gaat in op de datum van plaatsing van het werkstuk/de eindbehandeling.
   
 6. Indien en voor zover er sprake is van een garantieperiode langer dan een jaar, geldt het navolgende:
  De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens de navolgende staffel:
  • Bij een vijfjarige garantietermijn: de eerste twee jaar wordt 100% van de kosten door garantie gedekt. Het derde jaar 75% van de kosten, het vierde jaar 50% van de kosten en het vijfde jaar 25% van de kosten.
  • Bij een  tweejarige garantietermijn: beide jaren 100% van de kosten bij mechanisch falen.
  Onder ‘kosten’ wordt verstaan het bedrag dat M3 Mondzorg normaliter in rekening zou hebben gebracht op het moment van uitvoeren  van de  behandeling onder garantie. Patiënt dient daarom het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.
   
 7. Defecten of benodigde reparaties aan door ons vervaardigde werkstukken veroorzaakt door (externe) invloeden om te noemen: endodontische en/of parodontale problemen, een ongeval, knarsen, veranderd medicatiegebruik, zwangerschap, verandering in de algemene gezondheid, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose en/of het niet naleven van de mondhygiëne adviezen zijn uitgesloten van garantie.
   
 8. Indien u besluit de reparatie of het herstel elders uit te laten voeren vervalt uw recht op garantie.
   
 9. Noodzakelijke controles en/of röntgenfoto’s evenals het vervangen van verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantieregeling.
   
 10. Implantaten zijn medische ingrepen. Hier kan nooit garantie op worden gegeven. Het menselijk lichaam is nu eenmaal geen machine en gedraagt zich daarom niet altijd voorspelbaar. Een implantaat wordt immers geplaatst in een levend organisme waar soms onvoorziene reacties optreden. Het vastgroeien van een implantaat is mede afhankelijk van de medewerking van de patiënt. Als die onvoldoende is, kan de behandelaar daar geen verantwoording voor dragen. Mocht er onverhoopt iets mis gaan dan zullen wij er niettemin alles aan doen om met u tot een bevredigende oplossing te komen. Op het mechanisch falen van het implantaat zelf heeft u 10 jaar garantie.